Onze visie op ouderbetrokkenheid
Op SBO Het Kompas zijn ouders partner van de school: in de opvoeding, in gesprekken en in het onderwijs.

Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogisch en didactisch deskundig wanneer het over hun leerling gaat.

SBO Het Kompas wil met ouders een actieve, professionele samenwerking aangaan. Die samenwerking zal zich kenmerken door een open, respectvolle communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Binnen deze samenwerking spreekt iedereen vanuit de eigen rol of taak. We willen het punt bereiken waarin we elkaar aanvullen, ondersteunen en stimuleren om een leersituatie te creëren waarin de leerling zich prettig voelt en de talenten zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Waarom vinden wij de samenwerking met ouders zo belangrijk?
Wanneer school en ouders elkaar kennen en vertrouwen en wanneer de communicatie tussen beiden goed verloopt, kan de school het onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk inrichten. Het onderwijsproces kan thuis verdergaan, wanneer u vraagt naar de ervaringen op school en hier met uw kind over praat. Leerlingen presteren beter op een school die goed contact heeft met de ouders (Van der Vegt, 2021). Dat proces moet van twee kanten bewandeld worden, van school naar de ouders en van de ouders naar school. In de samenwerking vinden wij het dan ook van groot belang dat de verwachtingen helder zijn.

Alleen wanneer de school en de ouders met elkaar in verbinding blijven ontstaat er een optimale leersituatie. Ouders hebben meteen door wanneer er iets aan de hand is met hun kind. Leerlingen merken het meteen wanneer het contact tussen school en ouders niet soepel verloopt. Op school valt het de leerkrachten op wanneer er iets thuis niet lekker loopt. Communicatie is daarom de sleutel om boven water te krijgen waar de schoen eventueel wringt.

Leerlingen, ouders en leerkrachten worden ook wel de Gouden Driehoek genoemd. De mate waarin deze driehoek goed met elkaar samenwerkt en communiceert draagt voor een belangrijk deel bij aan het schoolsucces van de leerling.

Via welke kanalen communiceren wij met ouders?
Wij maken gebruik van de oudercommunicatie app Parro. Dit is eigenlijk een soort social media voor klassen, waar de leerkrachten foto’s en berichten kunnen posten en alleen de ouders van de groep deze kunnen zien. Via Parro kunt u ook privé- of groepsgesprekken voeren met de leerkracht van uw kind. Ook worden op deze app schoolbrede berichten geplaatst, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Parro is dus onze eerste lijn van communicatie.

Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar op het schoolnummer en kunt u buiten de lestijden vragen naar de leerkracht van uw kind.

Criteria en acties voor goede ouderbetrokkenheid
Voor ons vormen de volgende punten de fundering voor ouderbetrokkenheid, het zijn de pijlers van ons beleidsdocument:

 • Wij hebben een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Deze visie wordt gedragen door het team.
 • Wij betrekken leerlingen en ouders bij het schoolbeleid, door middel van de leerlingenraad en de MR.
 • Wij laten merken aan leerlingen en ouders dat ze welkom zijn.
 • Wij voeren gesprekken met leerlingen en ouders vanuit gelijkwaardigheid, waarbinnen iedereen een eigen rol en taak heeft.

Wat mag u als ouders van school verwachten?
Alle leerlingen zijn uniek en hebben hun eigen ondersteuningsbehoefte. De school is een onderwijsorganisatie, waarin de zorg voor de leerlingen wordt gedeeld met ouders. Ouders hebben een belangrijke plaats binnen de school: als betrokken ouder, als hulpouder, als MR-lid of als partner. We zien ouders graag verschijnen op formele bijeenkomsten zoals ouderavonden en voortgangsgesprekken. Ook wanneer de school versierd moet worden voor een feest, bij de afsluiting van een project of als hulp bij een excursie doen we graag een beroep op u.

Verder mag u van ons verwachten dat:

 • Wij bij nieuwe leerlingen op huisbezoek komen na zes weken.
 • De schoolmaatschappelijk werker contact met u opneemt ter kennismaking.
 • Wij u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van de leerling.
 • Wij u tijdig op de hoogte brengen van activiteiten en veranderingen via oudercommunicatie app Parro.
 • Wij op tijd contact zoeken wanneer wij ons zorgen maken over de voortgang van de leerling.
 • Wij een open, eerlijke en respectvolle dialoog met ouders aangaan over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
 • Wij professioneel handelen en van daaruit, in het gesprek met ouders, oog hebben voor de verschillen tussen de ouders.
 • Wij ouders op vaste momenten informatie geven, hiervan een verslag maken en afspraken vastleggen.

Daarnaast mogen de ouders van SBO Het Kompas verwachten dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en indien nodig dit onderwijs wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerling. In dat geval worden ouders daarvan op de hoogte gesteld. Wij willen zowel leerlingen als ouders het gevoel geven dat de deur open staat, wij laagdrempelig zijn en wij hen welkom heten.

Wij geven onze grenzen aan wat betreft de invulling van ons onderwijsprogramma en de organisatie hiervan binnen de klassen. Dit is de primaire verantwoordelijkheid van de school. Wij hechten dan ook veel waarde aan onze eigen kennis en kunde als het gaat om het maken van afgewogen keuzes wat betreft het onderwijs van de leerling.

Wat verwachten wij als school van ouders?
Hoe kunt u als ouder het beste bijdragen aan de leerprestaties van uw kind? Door thuis regelmatig te vragen hoe het op school is gegaan of wat er op die dag het leukst was. Soms kunt u ook helpen door extra te oefenen met de leerstof, maar ook door op tijd contact te zoeken met school wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of wanneer u veranderingen in het gedrag signaleert.

Als school verwachten wij dat:

 • U de oudercommunicatie app Parro downloadt en wij u hierop kunnen bereiken.
 • U aanwezig bent voor de voortgangsgesprekken van uw kind, dit zijn drie gesprekken per schooljaar. De gesprekken duren maximaal 30 minuten per keer.
 • U aanwezig bent op ouderavonden over de school of u zich afmeldt wanneer u niet aanwezig kunt zijn.
 • U probeert aanwezig te zijn voor afsluitingen van thema’s of projecten.
 • Uw kind elke dag op tijd op school aanwezig is.
 • U ons op de hoogte stelt wanneer uw kind afwezig is en wat daar de reden van is.
 • U niet met vragen blijft zitten, maar contact zoekt met de school.
 • U kennis heeft genomen van de visie van de school en deze ondersteunt en uitdraagt naar uw kind.
 • U op een open en respectvolle manier het gesprek met de school aan wil gaan over de ontwikkeling van uw kind.
 • U samen wilt werken met de school om tot een doelgerichte aanpak te komen voor uw kind.
 • U belangrijke informatie over het welzijn van uw kind deelt met school.
 • U open staat voor externe hulp voor uw kind wanneer dat geadviseerd wordt.