Voor wie? 

Op onze school voor Speciaal Basisonderwijs zitten leerlingen voor wie de reguliere basisschool (tijdelijk) niet meer passend is. De redenen hiervoor zijn zeer divers. Maar voor bijna alle leerlingen geldt dat zij zich op de basisschool óf voorschool, anders ontwikkelen dan werd verwacht. Ook geldt dat er bij de meeste scholen sprake is van “handelingsverlegenheid”. De basisschool kan een leerling dan niet (meer) bieden wat nodig is voor een optimale ontwikkeling. 

Uiteraard gaan ouders en school hierbij niet over één nacht ijs. Er zijn meestal plannen gemaakt om te kijken wat de school nog kan doen om wel passend onderwijs te bieden. Ook is gekeken welke hulp of begeleiding er op school of thuis kan worden ingezet. Het loket van ons samenwerkingsverband is daar meestal ook bij betrokken. Wanneer ouders en school samen van mening zijn dat het aanbod niet (meer) passend is, gaan zij samen met de school of opvang op zoek naar de meest passende vorm van onderwijs. De leerling en hulpvraag van ouders en school wordt dan ingediend bij “het Loket” van het Samenwerkingsverband, die vervolgens een uitspraak doet over de meest passende vorm van onderwijs. 

Er zijn daarbij diverse mogelijkheden: 

  • Soms wordt er nog een andere vorm van hulp of begeleiding op de reguliere school, of thuis geadviseerd.
  • Er  kan een verwijzing naar een andere basisschool  worden geadviseerd, waar wel een passend aanbod is.
  • Er kan een school voor Speciaal Onderwijs worden geadviseerd. Dit zijn de scholen die “Cluster scholen” worden genoemd. Deze scholen bieden onderwijs aan leerlingen met wat intensievere behoeften op een bepaald vlak.
  • Er wordt een school voor Speciaal basis Onderwijs geadviseerd.

Wanneer?

Een leerling kan alleen worden toegelaten tot Het Kompas wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Basisonderwijs is afgegeven. Dit gebeurt door ons Samenwerkingsverband (het loket).

Wanneer voor een leerlinge een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunnen ouders/verzorgers hun kind inschrijven op een school voor SBO. 

Uiteraard kunnen ouders/verzorgers al in een eerder stadium komen kennismaken of informatie inwinnen over de werkwijze van onze school. Op die manier bent u goed geïnformeerd.