Missie van alle SOPOGO-scholen
Onze SOPOGO-scholen bieden alle leerlingen op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en passend onderwijs. Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving.

Missie
Leren met je hoofd en handen

Visie op leren

Materialen
Om een appelboom zoveel mogelijk vrucht te laten geven, gebruiken wij de volgende materialen:

 • Je hoofd en handen
 • Een BigBag met basisvaardigheden
 • Een emmer met kennis van de wereld
 • Een gieter creativiteit
 • Een steunpaal voor overleg
 • Een link naar de maatschappij

Werkwijze:

 1. Graaf een kuil en plant hierin de appelboom.
 2. Bedek met de BigBag basisvaardigheden.
 3. Kiep de emmer met kennis van de wereld leeg rond de boom.
 4. Bewater de boom met creativiteit.
 5. Plaats een steunpaal naast de boom voor de stevigheid.
 6. Gebruik je hoofd en je handen om de boom te laten groeien.
 7. Geef de boom aandacht en liefde.
 8. Pluk de vruchten wanneer ze rijp zijn.

Hoe geven wij het onderwijs vorm op SBO Het Kompas?
Binnen de school zorgen we voor een doorgaande leerlijn van groep Pluto tot en met groep Mercurius voor alle vakgebieden.

Kernvakken (Lezen, rekenen, spelling en taal)
Op SBO Het Kompas wordt voor de kernvakken gebruikgemaakt van moderne lesmethodes. Bij het kiezen van deze methodes wordt gekeken of deze aansluiten bij de leerlingen qua niveau en vormgeving. Waar mogelijk laten wij de methode los en volgen we de leerlijnen behorend tot de vakgebieden. De lessen worden convergent aangeboden.

Wij geven de leerlingen directe instructie en doen dit schoolbreed op dezelfde manier. Wij maken gebruik van verschillende werkvormen, zoals coöperatieve werkvormen, samenwerken, bewegend leren en zelfstandig werken.

Zaakvakken (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)

 De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek vallen onder de noemer wereldoriëntatie en worden gebruikt om de wereld en de maatschappij te verkennen, maar ook om de algemene kennis te vergroten. Wij bieden deze vakken geïntegreerd aan. Hierdoor ontstaat er meer betekenis, omdat de leerlingen langer aan eenzelfde thema werken. Daarnaast biedt het werken in een algemeen thema samenhang en kan er tijdens de afsluiting van zo’n thema geoefend worden met vaardigheden die vakoverstijgend zijn. Een afsluiting kan een tentoonstelling, presentatie of product zijn. In het kader van de ouderbetrokkenheid worden ouders van harte uitgenodigd om bij deze afsluitingen aanwezig te zijn.

Expressievakken (Handvaardigheid, tekenen, muziek en drama)
We leren de leerlingen ook om zich te uiten in de expressievakken. Dit zijn de vakken handvaardigheid, tekenen, drama en muziek, maar ook de sociale vaardigheid lessen en gymnastiek. Deze vakken geven de leerlingen de mogelijkheid om andere vaardigheden, dan cognitieve vaardigheden te ontwikkelen  Als school nemen wij deel aan de KunstTaart, een programma om de culturele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen te vergroten. Op deze manier komen de leerlingen in aanraking met theater of vakdocenten. De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door een leerkracht met een gymbevoegdheid.

Hoofd en handen (Koppeling theorie en praktijk)
Omdat er op SBO Het Kompas veel leerlingen zitten die naar de praktische kant van het voortgezet onderwijs uitstromen, laten wij de leerlingen niet alleen met hun hoofd verwerken, maar ook met de handen. Dit zie je onder andere tijdens de praktijkmiddagen.

Als school willen wij de leerlingen ook meegeven dat zij hun steentje bij moeten dragen aan het milieu en de wereld.  Dit doen wij door in te zetten op duurzaamheid en ze te interesseren voor de natuur en hier ook verantwoordelijk voor te maken.

Het Kompas in de maatschappij (activiteiten buiten de school)
Leren start of eindigt niet op school, de gehele maatschappij is ons leergebied. Wij zoeken altijd naar kansen om ons onderwijsaanbod te verrijken door de omgeving bij school te betrekken. Hiervoor zoeken wij in eerste instantie naar opties op Goeree-Overflakkee of vlak daarbuiten. Naast de educatieve waarde van het uitstapje, is zo’n dag ook een mooie manier om de sociale vaardigheden te oefenen én kan er een koppeling gemaakt worden met de kernvakken.

Inspraak (Leerlingenraad en Eco-raad)
Om de leerlingen vroeg kennis te laten maken met de grondbeginselen van de democratie, hebben wij een Leerlingenraad en een Eco-raad. De leden van de Leerlingenraad zijn een klankbord voor hun klasgenoten en dragen ideeën aan vanuit de klas en de school. Daarnaast wordt door de schoolleiding gevraagd naar hun mening bij veranderingen die hen aangaan. De Leerlingenraad komt maandelijks samen onder leiding van een leerkracht.

Naast de Leerlingenraad hebben wij ook een Eco-raad. De leerlingen die hierin zitten nemen binnen de school de leiding wat betreft duurzaamheid en omgaan met de natuur. Ook de Eco-raad komt maandelijks samen onder leiding van een leerkracht.